قوانین بهنود

برای دریافعت نوبت از پزشک موردنظر نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای نمی باشد.